Przetwarzanie danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych,
Usługodawca jest uprawniony  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE nr 2016/679 („RODO”) oraz wszelkimi krajowymi prawami dot. ochrony danych osobowych , do
przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści,
zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu
prawidłowej realizacji Usług.
2. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a. nazwisko i imiona Klienta,
b. numer ewidencyjny PESEL, NIP lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu,
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c. adres zameldowania na pobyt stały,
d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
e. adres poczty elektronicznej.
f. Imiona rodziców
g. Dane pracowników klienta – imiona i nazwiska, daty i miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, numery PESEL, NIP, dotychczasowy przebieg zatrudnienia, imiona rodziców,
dotychczasowe zatrudnienia, zdobyte wykształcenie z podaniem nazw szkół, sposób
zatrudnienia pracownika i jego wynagrodzenie.
h. Dane klientów usługobiorcy – jak nazwy, adresy, numery identyfikacyjne firm, rodzaj świadczonych usług i sprzedawanych towarów, kwoty za jakie sprzedawane są usługi, towary.
3. W celu realizacji umowy lub dokonania innej czynności prawnej z usługobiorcą, usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust.2 niniejszego paragrafu,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług,
d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług.
5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi
zmianami).
6. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych
udostępnionych przez Klientów. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.
7. Udostępniając na Stronie formularz Usługodawca określa dane osobowe Klienta, których podanie
jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia
Usług przez Usługodawcę.
8. Usługobiorca ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
9. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych – do przetwarzania danych osobowych
upoważnione są wyłącznie osoby mające na to pisemną zgodę Administratora Danych Osobowych.
10. Umowy o przetwarzanie danych osobowych – Usługodawca po podpisaniu umowy o świadczenie
usług księgowych z usługobiorcą, podpisuje z usługobiorcą umowę przetwarzania danych
osobowych, na podstawie danych usługobiorcy wskazanych w ankiecie nowego klienta i umowie o
świadczenie usług księgowych. Umowa zawierana jest w formie pisemnej. Umowa sporządzana jest
w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach.
11. Ogólne zasady bezpieczeństwa danych osobowych:
a) Dane osobowe klientów przechowywane są wyłącznie w wersji elektronicznej na dysku
chmurowym usługodawcy i są zabezpieczonym certyfikatem szyforwanym SSL.
b) Logowanie do dysku chmurowego usługodawcy odbywa się przez osobę upoważnioną za
pomocą loginu i hasła
c) Dokumenty przekazywane przez klientów, w celu realizacji umowy głównej o świadczenie usług

księgowych, przekazywane są na dysk chmurowy usługodawcy, na wydzielony klientowi folder.
d) W celu przesłania dokumentów, klient loguje się do swojego wydzielonego folderu w głównym
dysku chmurowym usługodawcy za pomocą loginu oraz hasła. Login oraz hasło klient ustala
osobiście poprzez założenie konta w poczcie google – gmail.
e) Usługodawca nie korzysta w celu wykonania umowy o świadczenie usług księgowych, ze
stacjonarnych programów księgowych. Wszystkie dane klienta wprowadzane są do systemu
poprzez programy komputerowe online.
f) Do programu komputerowego usługodawca loguje się poprzez połączenie się z pulpitem zdalnym
sprzedawcy programu komputerowego Aura Tech. W celu połączenia się z pulpitem zdalnym
wymagane jest wprowadzenie loginu oraz hasła.
g) Wszystkie dane otrzymane przez usługodawcę w celu wykonania umowy głównej o świadczenie
usług księgowych, przechowywane są w programie komputerowym online. Nie są zapisywane na
dysku lokalnym usługodawcy.
h) Wszelkie ewidencje przekazywane przez usługodawcę do usługobiorcy zapisywane są wyłącznie
na dysku chmurowym w wydzielonym dla usługobiorcy folderze. Nie są przechowywane na dysku
lokalnym usługodawcy, ani też w wersji papierowej.
12. Usunięcie danych osobowych usługobiorcy – wszelkie dane usługobiorcy, usługodawca usuwa
trwale z dysku chmurowego w ciągu 14 dni od wygaśnięcia umowy głównej o świadczenie usług
księgowych.

§ 7. Cookies

1. Podczas korzystania z strony www.jkdbiuro.coml w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie
informacje tekstowe w formie tzw. cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu
internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer.
2. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony
internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych serwisu
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies
oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym
będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do
tych informacji.
3. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w
ramach Strony. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości
czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie, do których dostęp nie wymaga
logowania.
4. Zgoda na przechowywanie ciasteczek – Przez korzystanie ze Strony użytkownik wyraża zgodę na
przechowywanie ciasteczek w jego urządzeniu w celach wskazanych powyżej. Jeżeli przeglądarka
internetowa nie zostanie skonfigurowana przez użytkownika w sposób wyłączający możliwość
przechowywania ciasteczek na urządzeniu, niniejsza witryna zainstaluje ciasteczka niezwłocznie
po jej załadowaniu. Jeśli użytkownik chce cofnąć zgodę na przechowanie ciasteczek w jego
urządzeniu, może to uczynić w ten sposób, że samodzielnie usunie zainstalowane ciasteczka
poprzez odpowiednie wykorzystanie ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. W razie

wątpliwości lub w celu uzyskania szczegółowych informacji należy wykorzystać opcję „pomoc”
wykorzystywanej przeglądarki.

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy
przesyłać na adres e-mail:info@jkdbiuro.com lub na adres JKD Biuro Rachunkowe Głusk 35, 05-
155 Leoncin, Ze względów dowodowych zaleca się wysłanie reklamacji w formie pisemnej listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta w
szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i
uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania.
2. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres pocztowy wskazany w ust. 1,
Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres Klienta
zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Klienta do uzupełnienia
reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

§ 9. Rozwiązanie umowy
1. Umowa świadczenia Usługi może zostać przez Strony rozwiązana bez podania powodu i z 2
miesięcznym okresem wypowiedzenia.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone także za pośrednictwem środków
komunikacji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Strony do wzajemnych kontaktów.